دانلود فایل(كنترلگرهاي حوزه و سرويس هاي فهرست راهنما 37 صفحه فایل ورد word)

كنترلگرهاي حوزه و سرويس هاي فهرست راهنما 37 صفحه فایل ورد wordكنترلگرهاي حوزه و سرويس هاي فهرست راهنما 37 صفحه فایل ورد word|30018773|bco30018809|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان كنترلگرهاي حوزه و سرويس هاي فهرست راهنما 37 صفحه فایل ورد word آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: word



تعداد صفحات: 37







سرويس هاي فهرست راهنما



بياييد اين حقيقت را بپذيريم ، كه فهرستهاي راهنما همه جا هستند . فهرستهاي راهنما مخزن اطلاعات مختلف به شمار مي آيند. يكي از قديمي ترين فهرست هاي راهنما كه مي توان مثال زد. كتابچة راهنماي تلفن مي باشد. اين فهرست حاوي نام ، آدرس و شمارة تلفن افراد است ، و همه مي توانند آن را مورد استفاده قرار دهند. براي افرادي كه نمي خواهند براي جستجو به دنبال شماره تلفن افراديا شركتها وقت صرف كنند، شركتهاي تلفن خدماتي نيز به صورت «مراكز راهنماي تلفن » ارائه كرده اند (كه آنها نيز در واقع فهرست راهنماي تلفن مي باشند) .در اين حالت تنها كاري كه بايد انجام دهيد، اين است كه بعد از گرفتن شماره آنها (مثلا 118) واعلام نام فرد يا شركت موردنظر ، اطلاعاتي مانند شماره تلفن و محل آنهارا به دست آوريد.



در دنياي كامپيوتر فهرست راهنما مفهوم جديدي به شمار نمي آيد. اما تعريف فهرست راهنما در اين مورد مي تواند نامتجانس و يا متفاوت باشد. برنامه هاي كاربردي ، مانند سرويس گيرنده هاي پست الكترونيكي ، و ياسيستم هاي مبتني بر پايگاه داده ها ، هر كدام فهرست راهنماي اختصاصي خود را براي شبكه ارائه مي كنند. همچنين نگارشهاي قبلي ويندوز 2000، مانند ويندوز NT (نگارش 3.xو 4.0 ) نيز به نوبه خود سرويس هاي مختلفي در رابطه با فهرستهاي راهنما ارائه مي كنن. مثلاً كاربر، مجوزهاي ايمني ، شرح ، وپيش طرح مربوط به او ، همگي در فهرست راهنماي SAM ويندوز NT نگهداري مي شوند. ساير فهرستهاي راهنما كه در فهرست راهنماي SAM قرار نداشته باشند. بايد در دفتر ثبت نگهداري شوند، و يا نگهداري آن به عهدةبرنامه كاربري باشد، كه از اطلاعات آن استفاده مي كند. وقتي قابليت ارسال و دريافت پيغامهاي پست الكترونيكي را با يكديگر تركيب كنيد، در واقع دو نوع فهرست راهنماي متفاوت را ايجاد مي كنيد، كه يكي براي شمارة عضويت كاربر، و ديگري براي شمارةعضويت پست الكترونيكي مي باشد. حالا نكتة مهمي كه بايد به آن توجه كنيد، اين است كه اگر چه مي توان شمارةعضويت كاربرد در ويندوز NT را در ارتباط با Microsoft exchange Server(نگارش 5/5 و پايين تر) مرتبط كرد، اما اين دو سرويس قابليت يكپارچه شدن چندان زيادي با يكديگر ندارند. زيرا همچنان فهرست هاي راهنماي مجزاي خود را حفظ مي كنند يعني باز هم ناچاريد دو شمارة عضويت ايجاد كنيد.)



اما اكنون سرويس هاي فهرست راهنما به نقطةايجاد فهرست راهنمايي با عملكرد استاندارد رسيده اند. به اين ترتيب فهرستهاي راهماي متحد شده اي ايجاد مي شوند، كه مي توانند اطلاعات مختلفي از منابع متفاوت را شامل شوند. اين منابع ممكن است برنامه هاي كاربردي متفاوت از يك فروشندة منفرد باشند، و يا حتي به محصولات ساير فروشندگان نيز اجازه دهند، تا اطلاعات خود را به اشتراك بگذارند، به اين ترتيب يك فهرست راهنماي منفرد ايجاد خواهد شد.



مفهوم سرويس هاي فهرست راهنما



امروزه كامپيوترها تقريباً تمام جنبه هاي كارهاي تجاري ،از تراشكاري ، تا پيشگويي وضع هوا را در دست خود گرفته اند، و اطلاعات نيز به صورت منظم نگهداري مي شوند. روش مرسوم قديمي براي نگهداري مقادير عظيم اطلاعات اين بود كه آنها را در كامپيوترهاي مختلف توزيع كنند. اين روش بر روي عملكرد شركتهايي كه مشغول كارهاي تجاري مي باشند، اثر نامطلوبي دارد. زيرا در اين حالت ارتباط بين اين كامپيوترها فقط به شرايطي كه «بهترين شرايط ممكن» ناميده مي شوند. محدود خواهد شد. در حقيقت ساختار ذاتي بيشتر فهرستهاي راهنما به گونه اي است ، كه از يكديگرمجزا با شند. اين روش ارتفاع منحني يادگيري رابا لاترخوا هد برد ( يعني مديران شبكه با يد چندين سيستم مختلف را بيا موزند ). همچنين كارهاي اضافي، وافزايش هزينه لازم براي پشتيباني از آنها را نيز به دنبال خواهد دا شت.با استفاده از مثال فوق،اگر مي خواستيد فقط سرويس ها ي فايل،چاپ، وپست الكترونيكي را به كار بران خود ارائه كنيد ، ناچارمي شويد ،كارها ي مديريتي خودرا دو برابر كنيد ،زيرا به جاي يك شماره عضويت به ازاي هر كاربر ،دوشماره عضويت داشتيد ،كه بايد بر روي آنها كارمي كرديد.همچنين اگر درچنين شرايطي كار بري شركت را ترك كند، چطور؟آيا برنامه هاي كاربردي متعددي وجود دارند،كه بايد براي غير فعال كردن يا حذف شماره عضويت كار بر در آنها ،بايد تغييريا بند؟



سرويس دهندهاي فهرست راهنما درحال تغيير روش انجام كارهاي تجاري توسط شركتها ميبا شند. يعني به جاي اينكه نيازهاي زير مجموعه كوچكي از كار مورد نظر ( مانند سرويس هاي پست الكترونيكي )را در نظر بگيرد ،كل نيازها ي شغل مر بوطه را دربرمي گيرند .سرويس هاي فهرست راهنماروشي هستند ،كه اطلا عات را سازماندهي مي كنند، وكارهاي روزمره را از دوش ما برمي دارند.اين سرويسها به صورت انبار عمل مي كنند.در اين انبارها مي توان شيءهاي مختلفي كه حاوي اطلاعات (مانند نامها،آدرسها،شماره هاي تلفن،آدرسهاي پستهاي الكترونيكي،تاريخ تولدها،محل بخشها و بسياري اطلاعات ديگر)مي باشند.را ذخيره كرد،و هر فرد (يا برنامه اي)بتواند اطلاعات مزبور را بدست آورد.لزومي ندارد كه شيءهاي ذخيره شده فقط اطلاعات مربوط به كاربران باشند،اين شيءها مي توانند آيتم هاي فروشگاه خواروبار ،اطلاعات مربوط به كامپيوترها ،اطلاعات مربوط به وسيله هاي چاپ كننده،و غيره باشند.سرويسهاي فهرست راهنما فقط پايگاههاي داده ها متمركز نيستند،بلكه بايد سرويسهاي فهرست راهنما را به صورت خاصي از پايگاه داده ها در نظر گرفت،كه تمام سرويسها و اطلاعات مربوط به شبكه را بتوان در آن ذخيره و يا پيدا كرد.



علاوه بر اين سرويسهاي فهرست راهنما اين امكان را برايتان فراهم مي كند كه بتوانيد اطلاعات موجود در آنها را به صورت مركزي كنترل كنيد(يعني عملكردهايي ماننند اضافه كردن ،حذف كردن،و ايجاد تغيير در اطلاعات را به صورت مركزي انجام دهيد).به عبارت ديگر ناجار نيستيد كارهايي مانند تعيين كاربراني كه مجاز هستند به پايگاه داده ها دسترسي داشته باشند،صدور مجوز براي پيكربندي مجدد توسط كاربران،حذف شماره عضويت در پست الكترونيكي،و يا مديريت پارامترهاي تنظيم چاپگر را خودتان انجام دهيد.سزويسهاي فهرست راهنما سعي مي كنند پراكندگي موجوددر محيطهاي شبكه تقسيم شده را به سمت متحد شدن هدايت كنند.با تركيب سزويسهاي شبكه و اطلاعلات در يك موجوديت واحد،نياز به پشتيباني مدير شبكه را كاهش دهيد. به اين ترتيب هزينه كلي صاحب طرح (يعنيTCO كه سرنام كلمه هاي total cost of owner ship مي باشد) را كاهش دهيد. تعيين ميزان واقعي TCO مشكل است،به طور كلي مي توان گفت TCO با بزرگي محيط شبكه متناسب است،مثلاً مي توان گفت محيطهاي كوجك با يك يا دو سرويس دهنده كه فقط ساختارهاي زيرنايي را پشتيباني ميكنند،هيچگاه مزيتهاي شركتهاي بزرگ با صدها يا هزاران سرويس دهنده و خدماتي كه بايد پشتيباني شوند را شامل نمي شوند.نكته مهمي را كه بايد در نظر بگيريد اين است كه تمام محيطهاي اين شبكه از مزيتهاي يك سرويس فهرست راهنماي منفرد استفاده مي كنند.



امروزه سرويسهاي راهنماي متعددي براي محيطهاي شبكه وجود دارد كه تعدادي از آنها به شرح زير مي باشند(كه البته اين فهرست تمام موارد را شامل نمي شود).