دانلود فایل(بازرسی به روش امواج ماکروویو 34 صفحه فایل ورد word)

بازرسی به روش امواج ماکروویو 34 صفحه فایل ورد wordبازرسی به روش امواج ماکروویو 34 صفحه فایل ورد word|30019010|bco30018809|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بازرسی به روش امواج ماکروویو 34 صفحه فایل ورد word آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 34فهرست مطالبمقدمه3تاریخچه بازرسی با امواج ماکروویو5مزایا و محدودیت های بازرسی با امواج ماکروویو5کاربرد امواج ماکروویو6قوانین فیزیکی امواج ماکروویو11بازتاب و شکست امواج ماکروویو13جذب و پراکندگی امواج ماکروویو15امواج راکد16پراکندگی امواج ماکروویو17تکنیک های بازرسی به روش امواج ماکروویو18تجهیزات21مراجع22

فهرست اشکالشکل 1 تصویر شماتیک از دستگاه تست غیر مخرب مایکروویو4شکل 2 اندازه گیری سطح مایع در مخزن8شکل 3 راستای شدت میدان الکتریکی(E) ، شدت میدان مغناطیسی (H)، راستای انتشار موج الکترومغناطیس صفحه ایی11شکل4 نمودار پولاریزه خطی و تغییرات سینوسی انتشار یک موج الکترومغناطیسی در فضای آزاد. λ، طول موج، z، راستای انتشار موج، E، دامنه میدان الکتریکی، H، دامنه میدان مغناطیسی11شکل 5 نمایش انعکاس موج الکترومغناطیس صفحه ایی پلاریزه شده خطی در سطح مشترک دی الکتریک با میدان الکتریکی موازی یا عمود بر صفحه انتشار. (a) ورود موج به دی الکتریک (b) خروج موج از دی الکتریک14شکل 6 نحوه تشکیل یک موج راکد از برخورد یک موج فرستاده شده و موج منعکس شده16شکل7 – (a) تفرق در سطوح ذرات کوچک (b) تفرق در سطوح بزرگ (c) پراکندگی امواج در سطوح خشن17شکل 8 تفرق امواج ماکروویو بوسیله یک کره با اندازه های متفاوت17شکل 9 اجزای اصلی تکنیک ارسالی در بازرسی به روش امواج ماکروویو19شکل 10 شکل شماتیک سیستم های تک آنتن و دو آنتنه20شکل 11 رابطه بین دامنه موج الکترومغناطیس و فاصله از موج راکد20شکل 12 تنظیمات آزمایشگاهی یک ترموگراف ماکروویوی21فهرست جداول

جدول 1 – دسته بندی امواج ماکروویو بر اساس فرکانس4